Om Norsk Kontroll AS (NOKON)

NOKON har ekspertise på trykkpåkjent utstyr og anlegg for håndtering av farlige stoffer. Vi har erfaring fra industrier som energigjenvinning, fjernvarme, næringsmiddel, fiskeri, prosess, raffineri, offshore og subsea. NOKON er godkjent av Norsk Akkreditering som inspeksjonsorgan Type A i henhold til NS-ISO 17020, med akkrediteringsnummer INSP 068.

NOKON er også utpekt av myndighetene ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som teknisk kontrollorgan for trykkbeholderdirektivet 2014/68/EU (PED), med identifikasjonsnummer NB 2837.


Tjenester i NOKON

 • Samsvarsvurdering (PED)
  - Førstegangskontroll av design og produksjon
 • Ferdigkontroll
  - Førstegangskontroll etter installasjon av nytt anlegg
  - Spesialkontroll etter større reparasjoner eller ombygginger
 • Periodisk kontroll
  - Systematisk tilstandskontroll, typisk hvert 5. år
 • Resertifisering av brønnkontrollutstyr
  - Kontroll og resertifisering hvert 5. år

  Ved produksjons av nytt trykkpåkjent utstyr og anlegg utfører NOKON Samsvarsvurdering etter trykkbeholderdirektivet 2014/68/EU. Noen typer trykkpåkjent utstyr som kan være gjenstand for samsvarsvurdering og kan være:
  - Beholdere
  - Rørsystemer
  - Filterhus og sikkerhetsventiler
  - Større sammenstillinger og hele anlegg inkludert regulering og sikkerhetssystemer.

  Ved mottak og før igangsettelse av utstyr og anlegg utfører NOKON Ferdigkontroll i henhold til Forskrift om håndtering av farlig stoff. For utstyr og anlegg som allerede er i drift utfører NOKON også Systematisk tilstandskontroll i henhold til Forskrift om håndtering av farlig stoff.

  Noen anleggstyper som er gjenstand for lovpålagte kontroller i form av Ferdigkontroll og Systematisk tilstandskontroll kan være:

    Kjelanlegg
  Gassanlegg
  Lagertanker
  Tankanlegg
  Kuldeanlegg 
  Biogassanlegg
  Prosessanlegg
  Rørledninger
  for produksjon av damp eller hetvann
  for tilføring av drivstoff til forbrenner
  for atmosfæriske lagring av store mengder bensin, diesel, metanol, etanol
  for produksjons eller distribusjon av gasser som LPG, LNG, Oksygen, Nitrogen
  for nedfrysing eller temperaturregulering av prosess
  for utvinning og behandling av biogass fra avfall eller biomasse
  for virksomheter som gjerne består flere av de overnevnte anleggstypene
  for transport og distribusjon av petroleumsprodukter over land

  Se komplett oversikt over vårt akkrediteringsomfang her.

  For utstyr i drift for kontroll av trykk i brønn ved boring, brønntesting, ferdigstilling, brønnvedlikehold og brønnintervensjon utfører NOKON uavhengig kontroll og Resertifisering i henhold til DNV-RP-E101 - "Recertification of Well Control Equipment" for norsk kontinentalsokkel. Noen typer utstyr som er gjenstand for Resertifisering kan være:

    Blow Out Preventer
  Riser
  Surface Flow Tree
  Strippers
  Pressure Control Head
  Lubricator
  Back Pressure Check Valve
  Kill- and choke lines
  Control System

   

  Kontakt NOKON
  For mer informasjon, hjelp eller veiledning til å forstå og tolke regelverk, eller forespørsel om tilbud ta kontakt med

   

  Daglig leder  Teknisk leder

  Rune Løvlie
  rune@nokon.no
  (+47) 91 78 02 49

  Martin Helland
  martin@nokon.no
  (+47) 41 10 86 54