Om Norsk Kontroll AS (NOKON)

NOKON har ekspertise på trykkpåkjent utstyr og anlegg for håndtering av farlige stoffer. Vi har erfaring fra industrier som energigjenvinning, fjernvarme, næringsmiddel, fiskeri, prosess, raffineri, offshore og subsea. NOKON er godkjent av Norsk Akkreditering som inspeksjonsorgan Type A i henhold til NS-ISO 17020, med akkrediteringsnummer INSP 068.


Tjenester i NOKON

Ved mottak og før igangsettelse av utstyr og anlegg utfører NOKON Ferdigkontroll i henhold til Forskrift om håndtering av farlig stoff. For utstyr og anlegg som allerede er i drift utfører NOKON også Systematisk tilstandskontroll i henhold til Forskrift om håndtering av farlig stoff.

Noen anleggstyper som er gjenstand for lovpålagte kontroller i form av Ferdigkontroll og Systematisk tilstandskontroll kan være:

  Kjelanlegg
Gassanlegg
Lagertanker
Tankanlegg
Kuldeanlegg 
Biogassanlegg
Prosessanlegg
Rørledninger
for produksjon av damp eller hetvann
for tilføring av drivstoff til forbrenner
for atmosfæriske lagring av store mengder bensin, diesel, metanol, etanol
for produksjons eller distribusjon av gasser som LPG, LNG, Oksygen, Nitrogen
for nedfrysing eller temperaturregulering av prosess
for utvinning og behandling av biogass fra avfall eller biomasse
for virksomheter som gjerne består flere av de overnevnte anleggstypene
for transport og distribusjon av petroleumsprodukter over land

Se komplett oversikt over vårt akkrediteringsomfang her.

For utstyr i drift for kontroll av trykk i brønn ved boring, brønntesting, ferdigstilling, brønnvedlikehold og brønnintervensjon utfører NOKON uavhengig kontroll og Resertifisering i henhold til DNV-RP-E101 - "Recertification of Well Control Equipment" for norsk kontinentalsokkel. Noen typer utstyr som er gjenstand for Resertifisering kan være:

  Blow Out Preventer
Riser
Surface Flow Tree
Strippers
Pressure Control Head
Lubricator
Back Pressure Check Valve
Kill- and choke lines
Control System

 

Kontakt NOKON
For mer informasjon, hjelp eller veiledning til å forstå og tolke regelverk, eller forespørsel om tilbud ta kontakt med

 

Daglig lederTeknisk leder

Tore Andreas Danielsen
tore@nokon.no
(+47) 92 27 69 85

Rudolf Helge Krondorfer
rudolf@nokon.no
(+47) 91 80 62 79